– Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi im. Pamięci Majdankaw Lublinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoła Podstawowa nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi im. Pamięci Majdanka w Lublinie 

Data publikacji strony internetowej: 17.08.2020

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 17.08.2020

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. Zamieszczone na stronie dokumenty w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż były skanowane. Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.
 2. Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
 3. Strona nie posiada mapy strony lub wyszukiwarki (2.4.5)
 4. Linki do dokumentów nie posiadają informacji o formacie i rozmiarze (2.4.4)

Dla strony sp32.lublin.eu przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, (pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu), z którego wynika, że: strona internetowa sp32.lublin.eu spełnia wymagania w 98.97/100 % (data badania 2023-02-06T12:08:23Z).

Strona internetowa szkoły spełnia wymagania WCAG 2.0 na poziomie AA i posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 •  przełącznik zmiany rozmiaru czcionki
 •  przełączniki zmiany kontrastu
 •  przełącznik zmiany układu strony
 •  przełącznik zmiany na „tryb nocny”

Publikacja oświadczenia: 30.12.2020.

Ostatnia aktualizacja oświadczenia: 05.03.20232

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Przemysław Dzida, adres poczty elektronicznej admin(małpa)sp32.lublin.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 817441644 (wewnętrzny 4). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi im. Pamięci Majdanka, ul. Kazimierza Przerwy – Tetmajera 2, 20-362 Lublin

 1. Do budynku prowadzą 2 wejścia. Do głównego wejścia prowadzą schody. Po wejściu znajdują są kolejne schody, następnie drzwi prowadzące na korytarz na parterze.
 2. Wejście przystosowane dla osób niepełnosprawnych znajduje się po przeciwnej stronie budynku, od strony parkingu wewnętrznego szkoły i boiska na poziomie parteru. Po wejściu, w korytarzu po prawej stronie znajduje się winda.
 3. W przestrzeni wspólnej po wejściu głównymi drzwiami znajdują się domofon.
 4. Przestrzenie komunikacyjne budynków są wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma – korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa – windy),
 5. Na terenie parkingu wewnętrznego wyznaczono 2 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 6. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 7. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 8. W budynku jest zainstalowana pętla indukcyjna.
 9. Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego.

Strona internetowa

Zgodność ze standardami.

Aby zapewnić, że nasz serwis będzie użyteczny i dostępny dla jak najszerszej grupy odwiedzających, stosujemy się do wytycznych Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0, które wyjaśniają, co robić, aby treści internetowe były dostępne dla wszystkich ludzi. (Zobacz autoryzowane tłumaczenie WCAG 2.0.)

Wytyczne definiują trzy poziomy dostępności (A, AA oraz AAA).

Jak realizujemy Wytyczne dla dostępności?

Twórcy, redaktorzy i autorzy naszego serwisu dokładają wszelkich starań, aby wszystkie strony spełniały wszystkie wymagania WCAG 2.0 na poziomie AA.

Kompatybilność

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych, takie jak np. Window-Eyes, JAWS czy NVDA. Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury, jak i myszki.

Wygląd

Układ graficzny serwisu jest w całości opisany przez arkusze stylów kaskadowych (CSS). Ale nawet jeżeli Twoja przeglądarka lub urządzenie, którym odczytujesz strony internetowe nie wspiera CSS w ogóle, cała zawartość każdej strony jest nadal możliwa do odczytania.

Na stronach serwisu używane są tylko względne rozmiary czcionek kompatybilnych z ustawieniami opcji „rozmiar tekstu” w przeglądarkach graficznych.

Odnośniki

Teksty odnośników są dobrane w taki sposób, aby w miarę możliwości były zrozumiałe nawet poza kontekstem zdania, w którym występują. Wiele łączy zawiera atrybut title opisujący dany odnośnik bardziej szczegółowo, chyba że tekst łącza sam w sobie już dokładnie opisuje dokument docelowy (tak jak np. tytuł artykułu).

Obrazki

Wszystkie obrazki i grafiki prezentacyjne zawierają opisy alternatywne. Obrazki czysto dekoracyjne zawierają pusty atrybut alt. Złożone grafiki są opisywane w treści strony, tak aby ich znaczenie było jasne również dla osób, które nie mogą zobaczyć obrazów.

Udogodnienia

Serwis jest wyposażony w udogodnienia ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

 • przełącznik zmiany rozmiaru czcionki
 • przełączniki zmiany kontrastu
 • przełącznik zmiany układu strony
 • przełącznik zmiany na „tryb nocny”

Przekaż nam swoje uwagi i oczekiwania

e-mail: admin(małpa)sp32.lublin.eu

Back to top