– Historia szkoły

50 LAT TEMU …

W dzielnicy domków jednorodzinnych „Kośminek”, we wschodniej części Lublina powstała przy ul.  Kazimierza Przerwy-Tetmajera 2 nowa placówka oświatowa – Szkoła Podstawowa nr 32.Tak wygląda obecnie budynek szkolny.

W pionierskich warunkach rozpoczynała w niej pracę grupa nauczycieli-entuzjastów pod kierownictwem pana Piotra Tchórzewskiego oraz pani Janiny Kowalczyk, pełniącej funkcję zastępcy kierownika.

Głównym zadaniem kadry było wówczas wypracowanie tradycji i ceremoniału szkolnego, zespolenie nowo powstałych oddziałów uczniowskich i grona pedagogicznego, urządzenie sal lekcyjnych i zgromadzenie w nich pomocy naukowych, a także kompletowanie księgozbioru.

Nasza placówka – ze względu na jej specyficzne położenie – była zawsze szkołą środowiskową, otwartą i przyjazną uczniom. Swoje funkcjonowanie opierała na ścisłej integracji z rodzicami, społecznością lokalną i pobliskimi instytucjami. Sprzyjało to rozwijaniu różnorodnych i atrakcyjnych form pracy wychowawczej z dziećmi, jak chociażby obozy, rajdy i biwaki harcerskie, poszerzaniu wiedzy i umiejętności w organizacjach ZHP, LOP, PCK, TPD, bogaceniu procesu lekcyjnego zajęć pozalekcyjnych, a także przygotowywaniu stojących na wysokim poziomie artystycznym uroczystości. Przez mury tej szkoły przewinęło się dotychczas 6755 uczniów, a ukończyło ją 3982 absolwentów, wśród których są liczni prawnicy, lekarze (w tym wzięty kardiolog), znana piosenkarka, słynny sportowiec, dyrygent, metodyk nauczania i pracownik Kuratorium Oświaty, a także nauczyciele. Również w naszym gronie pedagogicznym w chwili obecnej znajduje się 6 wychowanek placówki.

Od 1964 r. do 2014 r. szkołą kierowało 4 dyrektorów:

  • pan Piotr Tchórzewski
  • pani Janina Kowalczyk
  • pani Teresa Zaborska
  • pani Teresa Ewa Jezierska

Od 1.09.2014r. szkołą kieruje pani Ewa Joanna Gęca.

OBRAZ SZKOŁY

W Szkole Podstawowej nr 32 pracuje 63 nauczycieli. Do 25 oddziałów uczęszcza 537 uczniów. W dobie zachodzących wokół zmian nasza placówka przyjęła na siebie obowiązki wynikające z potrzeb rozwijającego się państwa i nowych aspiracji społeczeństwa na początku drugiego tysiąclecia. Opierając się na doświadczeniach przeszłości, tworzymy jednocześnie wizerunek instytucji zreformowanej, realizującej w pełni zasadę trójpodmiotowości: uczniowie – nauczyciele – rodzice. W uspołecznionym procesie kierowania szkołą z roku na rok umacnia się pozycja Rady Rodziców, jako organu współodpowiedzialnego za rozwiązywanie problemów wychowawczych, oświatowych i gospodarczych, a także wzrasta rola Samorządu Uczniowskiego, współdecydującego o sprawach dotyczących uczniów.

W naszej szkole preferujemy takie wartości moralne i społeczne jak: tolerancja i troska o innych, pozytywny stosunek do pracy, wychowanie patriotyczne i dbałość o środowisko naturalne. Kształtowanie postaw tolerancji oraz uszanowanie tożsamości drugiego człowieka realizujemy m. in. poprzez utworzenie w tutejszej placówce, jako pierwszej szkole w Lublinie, klas integracyjnych, do których uczęszczają obok dzieci zdrowych uczniowie niedosłyszący, z zaburzeniami narządów ruchu lub po dziecięcym porażeniu mózgowym, z niepełnosprawnością intelektualną, z autyzmem.

W DĄŻENIU DO SZKOŁY RÓWNYCH SZANS

Staramy się w pełni zabezpieczyć i zaspokoić interes dziecka, stworzyć równe szanse jego rozwoju, kierując się indywidualnymi potrzebami i możliwościami. Szanujemy wolę dziecka, potrzebę jego samorealizacji i decydowania o sobie. Dbamy o to, by każdy uczeń zdolny i mniej zdolny, sprawny i niepełnosprawny miał godne, szczęśliwe i radosne dzieciństwo.

W naszej szkole dąży się do stworzenia jak najbardziej korzystnych i optymalnych sposobów edukacji każdego dziecka.

Uwzględniając różnorodne potrzeby uczniów po ich uprzednim zdiagnozowaniu, dostosowujemy program ogólny do potrzeb i możliwości dziecka. Często program ogólny łączymy z programami terapeutycznymi i profilaktycznymi. W ramach wspólnego programu nauczania realizowane jest wielopoziomowe nauczanie.

Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych mają zapewnione specjalistyczne wsparcie pedagogów wspomagających na wybranych zajęciach lekcyjnych. Włączenie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych do dodatkowych zajęć specjalistycznych, rehabilitacji indywidualnej, zajęć rewalidacyjnych, terapii pedagogicznej, logopedycznej i innych – to zapewnienie uczniom wsparcia; by mogli odnosić sukcesy w nauce.

Nauczyciele ustalają poziom oczekiwań w stosunku do każdego dziecka, w zależności od jego możliwości, uzdolnień, zainteresowań. Wspierają dzieci w wykonywaniu powierzonych zadań, dostrzegają wysiłek dziecka włożony w ich realizację. Ocena postępów uzależniona jest od indywidualnych możliwości ucznia. Przyjęty sposób oceniania, zarówno opisowy w klasach I – III, jak i cyfrowy w klasach IV-VI, wspiera rozwój dziecka i motywuje go do dalszej pracy.

WYCHOWANIE W SZKOLE

Działania wychowawcze w naszej szkole nakierowane są na ucznia i wspieranie jego rozwoju. Wychowawcy zmierzają do tego, aby treści i celowość zadań uwzględniały i umożliwiały rozwój dziecka obejmujący intelekt, emocje, sferę duchową, a także sprawność ruchową i dbałość o zdrowie.

Mottem naszych działań są słowa Jana Pawła II: „Człowiek dla człowieka bratem”

Realizujemy nie tylko program wychowawczy szkoły, ale i szereg programów autorskich wspierających ucznia i jego rodzinę, programy adaptacyjne dla dzieci w młodszym wieku szkolnym, programy profilaktyczne.

Obecność w szkole dzieci niepełnosprawnych powoduje, iż nauczyciele włączają do programu wychowawczego problemy związane z ich rozwojem i potrzebami, co nadaje mu autentyczność i celowość.

W programie wychowawczym jest miejsce na dostrzeżenie wyjątkowości każdego dziecka z osobna i na wychowanie przyszłego dorosłego człowieka, świadomego swoich możliwości, otwartego na potrzeby innych ludzi i przyjmującego na siebie obowiązek pomagania innym, tolerancyjnego wobec ludzkiej odmienności.

Integracji całej społeczności szkolnej służą liczne imprezy, uroczystości, wycieczki, zajęcia pozalekcyjne, udział w akcjach organizowanych przez stowarzyszenia działające na rzecz osób niepełnosprawnych.

Do najciekawszych przedsięwzięć szkolnych, wysoko cenionych przez rodziców i dzieci należą:

  • impreza integracyjna „Piknik – Pierwsza klasa”
  • impreza integracyjna „Świat bez granic – świat przyjaźni i tolerancji”
  • Święto Szkoły „Dni Radości”

KADRA PEDAGOGICZNA

Świadomi odpowiedzialności podejmowanych zadań w szkole z oddziałami integracyjnymi stale doskonalimy swoje kompetencje i podnosimy kwalifikacje poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego i samokształcenie.

41% nauczycieli to nauczyciele dyplomowani, 41% to nauczyciele mianowani, 14% to nauczyciele kontraktowi, 4% to nauczyciele stażyści.

62% pedagogów ukończyło studia podyplomowe, 79% nauczycieli posiada dwie lub więcej specjalności. Wśród kadry jest 3 psychologów, 13 oligofrenopedagogów, 2 surdologopedów, 4 logopedów, 2 tyflopedagogów, 5 terapeutów i 28 specjalistów wspierających rozwój dzieci w innym zakresie.

O wysokich kwalifikacjach kadry i jej dobrym przygotowaniu świadczy to, że nasi uczniowie otrzymują dobre wyniki na sprawdzianie na zakończenie szkoły podstawowej i są rokrocznie laureatami konkursów.

Olbrzymim atutem kadry pedagogicznej naszej szkoły jest umiejętność ścisłej współpracy całego zespołu nauczycieli odpowiedzialnych za efekty nauczania i wychowania w integracji. Wszystkich nauczycieli cechuje otwartość na wprowadzanie zmian i innowacji, pozytywna identyfikacja się z integracją, „pedagogiczny optymizm”, twórcza postawa i zaangażowanie, komunikatywność, duży stopień empatii i stała chęć podnoszenia swoich kwalifikacji.

WSPÓŁPRACA

Współpracujemy z placówkami oświatowymi, stowarzyszeniami skupiającymi rodziców dzieci niepełnosprawnych. Wspólnie poszukujemy optymalnych rozwiązań w zaspokajaniu zróżnicowanych potrzeb uczniów.

Od wielu lat współpracujemy z lubelskimi uczelniami. W klasach integracyjnych odbywają się praktyki studenckie. Prowadzimy zajęcia pokazowe dla nauczycieli studiów podyplomowych UMCS.

Warte podkreślenia jest to, że klasy integracyjne powstały przy pełnej akceptacji lokalnych władz samorządowych, które pomimo istniejących trudności, ciągle nas wspierają i pomagają.

Poprzez stałe kontakty z różnymi instytucjami i organizacjami funkcjonującymi w środowisku lokalnym, poprzez coroczną organizację imprezy integracyjnej „Dni Radości”, mamy swój udział w zmianie postaw wobec osób niepełnosprawnych, w postrzeganiu ich jako pełnowartościowych członków społeczeństwa.

Dziś po 20 latach integracji w naszej szkole możemy za kardynałem Stefanem Wyszyńskim powiedzieć:„Integracja jest tą wartością, która jednoczy wszystkich ludzi.”

Nas integracja zjednoczyła we wspólnym działaniu na rzecz dzieci, nauczyła wielkiej odpowiedzialności, pokory i szacunku dla drugiego człowieka.

Back to top