– INTERDYSCYPLINARNY PROJEKT EDUKACYJNY REALIZOWANY PRZEZ ZESPÓŁ PRZYRODNICZY NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Temat: Woda krwiobiegiem środowiska.

Projekt koncentruje się na zagadnieniach związanych z wodą i licznych powiązaniach tego tematu z fizyką, chemią, biologią i geografią. Uczniowie uczestniczący w projekcie mają możliwość pogłębić wiedzę o różnych właściwości fizycznych i chemicznych wody i ich roli w środowisku. Uczniowie mogą zrealizować projekt na poziomie odpowiednim do swoich umiejętności.

W projekcie szeroko wykorzystuje się technologie informatyczno-komunikacyjne, zarówno do zbierania i weryfikacji informacji, jak i do ich prezentacji.

Cele ogólne:

  • Zdobycie umiejętności wykorzystywania wiadomości podczas wykonywania zadań
  • i rozwiązywania problemów,
  • Przyswojenie przez uczniów określonego zasobu wiadomości,
  • Poznanie właściwości chemicznych i fizycznych wody,
  • Poznanie szeroko pojętej relacji między wodą a człowiekiem, wpływu wody na organizm ludzki i wpływu człowieka na jakość wody,
  • Poznanie roli poszczególnych własności wody dla środowiska,
  • Umiejętność wykorzystania wiedzy o charakterze naukowym do identyfikowania
  • i rozwiązywania problemów, a także formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych,
  • Umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi,
  • Umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji.

Propozycja metod i form pracy do wykorzystania w realizacji projektu:

metody praktyczne: metoda projektu, ćwiczenia laboratoryjne, pokaz; eksperyment, praca z materiałem źródłowym, rozmowa, pogadanka, wykład informacyjny,

metod naukowa: obserwacja, doświadczenia;

metody problemowe: aktywizujące,

Formy pracy: zbiorowe (zajęcia laboratoryjne), indywidualne, grupowe

Projekt realizowany jest na wybranych lekcjach fizyki, chemii, biologii, geografii. Podsumowanie i wizualizacja projektu odbędzie się 27.04 w Światowym Dniu Ziemi.

Realizację projektu poprzedza lekcja podczas której zostaje omówiona jego organizacja, a uczniowie w danej klasie podzieleni na zespoły. Zespoły losują tematy lekcji i cele szczegółowe do realizacji przez uczniów . Realizację tych celów dokumentują zdjęciami, a także układają po pięć pytań testowych, które na zakończenie ułożą się w test podsumowujący przeprowadzony w Światowym Dniu Ziemi. Test ten będą pisali uczniowie klas 7, biorący udział w projekcie.

Back to top