– STYPENDIA SZKOLNE 2023/2024

Informacja dotycząca pomocy materialnej dla uczniów w roku szkolnym 2023/2024

W celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji i wyrównywania szans edukacyjnych, uczniom zamieszkałym na terenie Miasta Lublin, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej udzielana jest pomoc materialna o charakterze socjalnym przez Wydział Oświaty Urzędu Miasta Lublin, w formie:

1) stypendium szkolnego;

2) zasiłku szkolnego.

1. STYPENDIUM SZKOLNE

Jest to pomoc materialna dla uczniów klas I-VIII pochodzących z rodzin w których dochód netto na osobę nie przekracza 600 złotych, przy równoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z poniższych okoliczności: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, rodzina niepełna, zdarzenie losowe (rozumiane jako nagłe, niespodziewane, pojedyncze i niezależne od człowieka zdarzenie wywołane przyczynami zewnętrznymi, których nie można było przewidzieć).

USTALENIE WYSOKOŚCI DOCHODU

Za dochód uważa się: Sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania pomniejszoną o:

 • miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;

 • składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenia społeczne;

 • kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Do dochodu ustawy nie wlicza się:

 • jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;

 • zasiłku celowego;

 • pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty;

 • wartości świadczenia w naturze;

 • świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;

 • świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych;

 • dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego;

 • świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

 • świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007r. o Karcie Polaka;

 • świadczenia pieniężnego przyznawanego na podstawie art.9 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski;

 • nagrody specjalnej Prezesa Rady Ministrów; 

 • pomocy finansowej przyznawanej repatriantom, o której mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji; 

 • środków finansowych przyznawanych w ramach działań podejmowanych przez organy publiczne, mających na celu poprawę jakości powietrza lub ochronę środowiska naturalnego;

 • zwrotu kosztów, o których mowa w art. 39a ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe;

 • rodzinnego kapitału opiekuńczego, o którym mowa w ustawie z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym;

 • dofinansowania obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, o którym mowa w art. 64c ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;

 • kwotę dodatku energetycznego, o którym mowa w art. 5c ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne; 

 • kwotę dodatku osłonowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym;

 • kwoty dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym;

  • kwotę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła;

   • kwotę dodatku elektrycznego.

Inne sytuacje:

 1. Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 345 zł.

 2. Dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej i z ha przeliczeniowych oraz z innych źródeł sumuje się.

 3. W przypadku uzyskania, w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub w okresie pobierania świadczenia, dochodu jednorazowego przekraczającego pięciokrotnie kwoty kryterium dochodowego, które w przypadku osoby w rodzinie wynosi 600 zł, kwotę tego dochodu rozlicza się w równych częściach na 12 kolejnych miesięcy, poczynając od miesiąca, w którym dochód został wypłacony.

 4. W przypadku uzyskiwania dochodu w walucie obcej, wysokość tego dochodu ustala się według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia wydania decyzji administracyjnej w sprawie świadczenia z pomocy społecznej.

 5. W przypadku uzyskania jednorazowo dochodu należnego za dany okres, kwotę tego dochodu uwzględnia się w dochodzie osoby lub rodziny przez okres, za który uzyskano ten dochód.

 6. W stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą:

– opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych – za dochód przyjmuje się przychód z tej działalności pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, obciążenie podatkiem należnym określonym w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych i składkami na ubezpieczenie zdrowotne określonymi w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, związane z prowadzeniem tej działalności oraz odliczonymi od dochodu składkami na ubezpieczenia społeczne niezaliczonymi do kosztów uzyskania przychodów, określonymi w odrębnych przepisach, z tym że dochód ustala się, dzieląc kwotę dochodu z działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu podatkowym złożonym za poprzedni rok kalendarzowy przez liczbę miesięcy, w których podatnik prowadził działalność, a jeżeli nie prowadził działalności, za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby;

– opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby.

(W sytuacji gdy podatnik łączy przychody z działalności gospodarczej z innymi przychodami lub rozlicza się wspólnie z małżonkiem, przez podatek należny, o którym mowa w ust. 5 pkt 1 ww. ustawy o pomocy społecznej, rozumie się podatek wyliczony w takiej proporcji, w jakiej pozostaje dochód podatnika z pozarolniczej działalności gospodarczej wynikający z deklaracji podatkowych do sumy wszystkich wykazanych w nich dochodów.)

PRZYGOTOWANIE WNIOSKÓW

W tym roku szkolnym wnioski należy składać za pośrednictwem systemu STYPENDIA umożliwiającego elektroniczną obsługę stypendiów i zasiłków szkolnych. W elektronicznym systemie do obsługi stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych przewidziano

3 MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA WNIOSKU:

1) wypełnienie wniosku w aplikacji STYPENDIA, wydrukowanie go, podpisanie przez wnioskodawcę i złożenie w postaci papierowej w szkole do której uczęszcza uczeń;

2) wypełnienie wniosku w systemie, podpisania go podpisem elektronicznym i złożenie za pośrednictwem platformy ePUAP;

3) wypełnienie odręcznie wydrukowanego formularza wniosku i złożenie w szkole do której uczęszcza uczeń, co wymagać będzie wprowadzenia wniosku do systemu przez pracownika szkoły. W tym przypadku składania wniosków wypełnionych ręcznie, które następnie muszą zostać wprowadzone do systemu przez pracowników szkoły, w celu automatycznego zaciągnięcia danych ucznia z bazy UONET, konieczne jest wyrażenie przez wnioskodawce zgody na przetwarzanie numeru PESEL ucznia zawartej we wniosku.

A WIĘC… Każdy wniosek o przyznanie stypendium lub zasiłku szkolnego musi być wprowadzony do systemu i złożony przez wnioskodawcę w postaci papierowej lub elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP.

Każdy wniosek powinien także zawierać zapis: „Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”; a wnioski złożone jedynie w formie papierowej, także „Wyrażam zgodę na przetwarzanie numeru PESEL (imię i nazwisko ucznia).”

ZACHĘCAMY DO SKORZYSTANIA Z ELEKTRONICZNEJ FORMY SKŁADANIA WNIOSKÓW W SYSTEMIE! Ma to ogromną zaletę, ponieważ system ten umożliwia autouzupełnienie we wniosku danych (z możliwością edycji) z bazy UONET, w zakresie: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, daty urodzenia ucznia, w celu ułatwienia wpisywania danych we wniosku i zapewnienie prawidłowości ich zapisu. Jest to forma o wiele szybsza i wbrew pozorom dużo prostsza.

Tylko czytelnie i kompletnie wypełnione wnioski wraz z załącznikami będą przyjmowane w sekretariacie szkoły. Załączniki powinny być trwale połączone z wnioskiem (za pomocą zszywacza); nie należy umieszczać ich w koszulkach foliowych!

Na wniosku proszę napisać ołówkiem klasę, do której uczęszcza dziecko.

TERMIN

Wnioski należy składać w terminie do 15 września 2023 roku!

Po tym terminie wnioski nie będą przyjmowane.

KRÓTKA INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU W SYSTEMIE

Należy otworzyć stronę internetową: https://stypendia.edu.lublin.eu./login.

Po wejściu na stronę należy kliknąć na pole „LOGOWANIE PRZEZ ZINTEGROWANY SYSTEM OŚWIATY DLA JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH MIASTA LUBLIN” następnie podać nazwę użytkownika i hasło wykorzystywane do logowania do E- DZIENNIKA VULCAN (dziennika elektronicznego).

W procedurze „Stypendium szkolne o charakterze socjalnym” znajduje się dalsza „Instrukcja dla wnioskodawcy” dot. składania wniosku z możliwością autouzupełniania we wniosku danych z bazy UONET w zakresie: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, daty urodzenia ucznia, w celu ułatwienia wpisywania danych we wniosku i zapewnienie prawidłowości ich zapisu.

Wzory wniosków oraz szczegółowe instrukcje znajdziecie Państwo także na stronie szkoły w zakładce PSYCHOLOG/PEDAGOG w dziale POMOC MATERIALNA. https://sp32.lublin.eu/?page_id=2781

2. ZASIŁEK SZKOLNY

Jest to pomoc materialna w formie jednorazowej wypłaty. Otrzymują ją uczniowie na wniosek złożony przez rodzica, uzasadniony poważnym zdarzeniem losowym (rozumianym jako niespodziewane, pojedyncze i niezależne od woli człowieka zdarzenie wywołane przyczynami zewnętrznymi, którego nie można było przewidzieć ani mu przeciwdziałać). O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający wystąpienie zdarzenia losowego. W procedurze przyznawania zasiłków szkolnych kryterium dochodowe nie ma zastosowania. Ważne, aby wnioskodawca określił także wysokość wydatków jakie poniósł z tytułu zdarzenia losowego i czy wskazał jakich potrzeb edukacyjnych ucznia nie może w związku z tym zaspokoić;

Zasiłek to forma wsparcia dostępna przez cały okres nauki dziecka

Wnioski o zasiłek szkolny powinny być przekazywane na bieżąco, aby umożliwić terminową realizację spraw, mając na uwadze, iż termin na załatwienie sprawy biegnie od daty wpływu wniosku do szkoły.

Składane przez stronę oświadczenie podobnie jak w przypadku stypendiów szkolnych winno zawierać zapis – „Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”;

Attachments

Leave Comment

Back to top